RODO - Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ue.wroc.pl;

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, działającego na podstawie zarządzenia nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Centrum Współpracy z Biznesem, oraz realizowanych przez nie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu, adres e-mail, nazwa podmiotu/miejsca zatrudnienia, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy Centrum Współpracy z Biznesem, Władze Wydziałów, Rektor oraz Prorektorzy wraz z jednostkami podległymi;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach realizowanych kooperacji;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

11. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług i działań Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uniemożliwi udział w realizowanych przez nie projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem