Szkolenia Prince2 Foundation oraz AgilePM Foundation - Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Centrum Współpracy z Biznesem zaprasza do udziału w projekcie
„Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”,
w ramach którego oferujemy szkolenia z zakresu
Prince2 Foundation oraz AgilePM Foundation

plakat_processteam-1


Do kogo skierowany jest projekt?

Działania projektowe skierowane są do osób, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach projektu.

2) z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

3) nie prowadzą działalności gospodarczej,

4) nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),

5) zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji lub Obszaru Interwencji Doliny Baryczy lub Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej lub Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej lub Zachodniego Obszaru Interwencji.


Jakie wsparcie można otrzymać w projekcie?

1.  Doradztwo zawodowe, mające na celu analizę potrzeb zawodowych i edukacyjnych. Zdefiniowanie oczekiwań i celów rozwojowych zostanie przeprowadzone przez doradców kariery UEW i zaprezentowane w postaci Indywidualnego Planu Działania. Średni czas konsultacji z doradcą to 3 godziny zegarowe. Termin spotkania zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji. Doradztwo realizowane będzie w Centrum Współpracy z Biznesem UEW, ul. Komandorska 118/120, budynek E, pok. 207, Wrocław.

Doradztwo finansowane jest w 100%

2.  Certyfikowane szkolenia zgodne z aktualnymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz adekwatne do potrzeb Uczestnika/-czki projektu. Uczestnik/-czka może skorzystać z więcej niż jednej usługi kształcenia. Całkowity koszt udziału we wszystkich usługach kształcenia na Uczestnika/-czkę nie przekroczy kwoty 7 000,00 zł brutto  ( z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu).

Szkolenia finansowane są w 92,5%! A co z pozostałą częścią? Zatroszczyliśmy się o to! Możesz złożyć wniosek o sfinansowanie wkładu własnego. Zadzwoń lub napisz do nas – opowiemy o rozwiązaniach.

Jak się zrekrutować?

Proces rekrutacji organizowany przez Centrum Współpracy z Biznesem, na zlecenie firmy ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22 (00-526 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363350, numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-271-60-70, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowaną przez Dariusza Skoratko - Prezesa zarządu spółki, zwaną dalej "PT Sp. z o. o.",

w uproszczeniu obejmuje on 4 etapy:

Krok 1: Przeczytaj REGULAMIN 

Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w naszym biurze kontaktowym:

- za pośrednictwem e-maila (skan)

- osobiście

- pocztą tradycyjną/kurierem. 

Krok 3: Oczekuj na wyniki – skontaktujemy się z Tobą e-mailowo lub informację prześlemy na wskazany adres.

Krok 4: Po otrzymaniu od nas pozytywnej decyzji rekrutacyjnej - potwierdź udział w projekcie!

 

Na każdym etapie możesz się z nami skontaktować:

PUNKT KONTAKTOWY

CENTRUM WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM
Iwona Wochnik, tel. 71 36 80 882
iwona.wochnik@ue.wroc.pl

 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem